Koulukiusaaminen kuriin

Viime viikkoina on ollut paljon puhetta koulukiusaamisesta. Kiusaaminen on vakava ongelma monissa peruskouluissa ja siihen tulisi puuttua monin eri tavoin. Koulun opettajien ja rehtorin toimivalta suhteessa oppilaisiin on kiusaamisen kitkemisessä keskeinen. Sen vuoksi tiedustelinkin edellisellä viikolla hallitukselta, miksi vain oppilaan oma opettaja voi antaa oppilaalle jälki-istuntoa.

 

Kirjallinen kysymys 607 2016 vp

Kirjallinen kysymys opettajan ja rehtorin päätösvallasta antaa oppilaille jälki-istuntoa

Eduskunnan puhemiehelle

Peruskoulussa työskentelevän rehtorin ja opettajan päätösvallasta puuttua oppilaan epätoivottuun käytökseen ja tarvittaessa rangaista oppilasta säädetään sekä perusopetuslaissa että -asetuksessa. On epäloogista, etteivät kaikki päätösvaltasäännökset ole perusopetuslaissa. Päivitettäessä perusopetuksen työrauhaa koskevia säännöksiä vuonna 2013 (HE 66/2013 vp) perusopetuslaissa olevia päätösvaltasäännöksiä jälki-istunnon osalta suunniteltiin muotoiltavan niin, että päätösvalta määrätä rangaistuksia on kaikilla koulun opettajilla ja rehtorilla. Lakiin kuitenkin kirjattiin, että opettajan päätösvallasta suhteessa oppilaalle annettavaan jälki-istuntoon säädetään perusopetusasetuksella.

Säännösten perusteella sillä, onko kyseessä rehtori, oppilaan opettaja tai joku toinen koulun opettaja, on vaikutusta siihen, mitä rangaistuksia oppilaaseen voidaan kohdistaa. Perusopetusasetuksen 18 §:n mukaan jälki-istunnosta, oppilaan määräämisestä poistumaan luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, tai tehtävien suorittamisesta työpäivän päätyttyä voi perusopetusasetuksen mukaan päättää vain oppilaan opettaja. Eli opettaja tai rehtori, joka tosiasiallisesti opettaa oppilasta.

Se, että oppilaan opettaja voi määrätä eri rangaistuksia kuin koulun muut opettajat ja rehtori, ei ole nykyisessä  tilanteessa perusteltua. Koulujen  koon kasvaessa, välituntien  valvonnan tapahtuessa kaikkien koulun opettajien toimesta ja opetuksen siirtyessä yhä useammin luokkahuoneen ulkopuolelle koulun muihin tiloihin on tärkeää, että oppilaan häiriökäyttäytymiseen on koulun kaikilla opettajilla ja rehtorilla yhtenevät oikeudet puuttua ja määrätä rangaistuksia tarpeen mukaan.

Sivistysvaliokunnassa on käsittelyssä parhaillaan hallituksen esitys HE 206/2016 vp, johon sisältyy perusopetuslain 29 §:n muutos oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön. Hallituksen esityksen vaikutukset opiskeluympäristöön saattavat jäädä kuitenkin vähäisemmiksi, jos perusopetusasetusta ei tälläkään kertaa päivitetä.

Normien purkaminen on tärkeää erityisesti silloin, jos ne eivät vastaa tätä päivää ja rajoittavat turvallisen opiskeluympäristön turvaamista. Perusopetusasetuksen 18 § tulisi muuttaa tai poistaa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus joustavoittaa ja yhdenmukaistaa säännöksiä perusopetuksen opettajien ja rehtorin päätösvallasta antaa oppilaille jälki-istuntoa niin, että päätösvalta on kaikilla koulun opettajilla sekä rehtorilla, ja siirtää kaikki rangaistusten määräämisen päätösvaltaa koskevat säännökset perusopetuslakiin?

Helsingissä 24.11.2016
Ritva Elomaa ps
Kimmo Kivelä ps
Laura Huhtasaari ps

 

 

Comments are closed.